Kilder-Veiveiser for Lillomarka

Magne Lindholms hjemmeside

    Stacks Image 17

Veiviser for Lillomarka – Kilder

Dette er en oversikt over de viktigste kildene til opplysningene i Veiviser for Lillomarka.
Kildene er ordnet etter kapittel og sidetall.

Hvis du vil til boka Veiviser for Lillomarka må du klikke her.

Noen steder står det angitt hvor den enkelte opplysningen er hentet fra.
De fleste kildene er lengre artikler og bøker. Her har jeg hentet flere ulike opplysninger, så sidetall er ikke spesifisert.

Årbøkene fra Groruddalen historielag, Grefsen/Kjelsås/Nydalen historielag og Maridalens venner har vært sentrale kilder hele veien. Mange enkeltopplysninger som ikke er nevnt i denne oversikten er hentet fra disse årbøkene. De anbefales til videre lesning.
Birger Kirkebys bygdebøker er primærkilden for de aller fleste bøker om plassene i Lillomarka.

De fleste bøkene og skriftene er tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek https://www.nb.no. Nyere litteratur krever spesiell tillatelse, men sitter du på et bibliotek kan du lese dem på skjerm.
 
Navnet Lillomarka s. 25
Navnet Grefsenmarka: Hans Amundsen, Hans: Skogmarka for folket. Oslo-marka. 1 bind. Blix forlag 1938. s. 23
Lansering av navnet Lillomarka: Thorstvedt, Fritz Semb: «Lillomarka». Foreningen til Ski-idrættens fræmme. Årbok 1939 s.118
Generelt: Kirkeby, Birger:
Bygdebok for Nittedal og Hakadal. Bind 1. Nittedal kommune. 1965. s. 181, 195.
 
Lillomarka for de steingærne s. 28
Dons, Johannes A.: Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser. Vett & viten. 1996.
Alsvik, Bård: Markagrensa -en «hellig sort strek».
Tobias. Oslo byarkiv 1998.
Holtedahl, Olaf:
Fra urtid til nåtid. Av Oslo-traktens geologiske historie. Uten år.
Om betydningen for geologifaget: Grefsenåsen-Årvollåsen - et internasjonalt geologisk monument https://www.nhm.uio.no/kunnskapsunivers/geologi/osloriften/grefsen-aarvoll/
Svensen, Henrik: Under asfalten: Oslos naturhistorie gjennom to milliarder år. 2020
 
Gruvene i Lillomarkas s. 35
Hummelvoll, Tron: Kobberverket som gjenoppsto som herregård. Grorud historielag. Årbok 2015. s. 51
Thuesen, Gunnar: Bergverksdrift i Oslo-området
Volund, årbok for Norsk Teknisk museum 1988 s. 56
 
Verdien av gammel skog s. 36
Sverdrup-Thygeson, Anne: Skogen: Om trær, folk og 25 000 andre arter. 2023
 
Drikkevannet og Lillomarkas s. 44
Johansen, Tor Are: Under byens gater: Oslos vann- og avløpshistorie 2001 s. 165
 
Veiene i Lillomarka s. 45
Harsson, Margit: Kongevegen over Krokskogen. Hole historielag. 1997.
Pinslie, Ståle:
Historiske ferdselsveier fra Oslo gjennom Nordmarka til Hakadal og Hadeland. Maridalens venners årsskrift 2017
Christensen, Trygve:
Ankerveien – Greveveien – Krokskogveien. 1995.
Kirkebøen, Stein Erik:
Hammeren. Kull, vann og banka jern. Maridalens venners årsskrift 2018
 
Lillomarka under krigen s. 48
Christensen, Trygve. Marka og krigen. T. Christensen. 1993. 
Intervju med Atle Sørskogen. Groruddalen 31.3.1999
 
Enkel tur til Monsetangen og bygdeborgen s. 55
Om Oset vannbehandlingsanlegg: https://www.bygg.no/oset-vannbehandlingsanlegg/35793!/
Om bygdeborgen: https://www.maridalensvenner.no/bygdeborg-i-maridalen.185814-28323.html
 
Kullmiler s. 58
Ryvarden: Nordmarka, natur og miljø. 2023. s. 171
 
Solemskogen/ Nybyggergrenda i skauen s. 66
Solemskogens historie: Sætren, Anne. Solemskogen –skogbygda i storbyen. Solemskogen vel. 2003. http://solemskogen.no/solemskogboka.htm
 
Brustne drømmers landskap s. 68
Pedersen, Håvard: Solemskogens hemmelighetsfulle bakli. I Lindholm, Magne (red): Leve Lillomarka. Oslo 2019
 
Revlitjern og Helvete s. 77
Pedersen, Håvard: Tømmerkjøring med hest i Lillomarka. Knut Paulsen forteller til Håvard Pedersen. Årbok. Groruddalen historielag 2004 s. 39
Kirkebøen, Stein Erik:
Klart? I farta! Skibakker og skihopping i Maridalen og i verden. Maridalens venners årsskrift 2014
 
Restaurerte myrer i Lillomarka s. 80
Bymiljøetaten i Oslo: Slik restaurerer vi myra. https://www.facebook.com/watch/?v=780153126025809
Convention on Wetlands. Global Wetland Outlook: Special Edition 2021. Gland, Switzerland: Secretariat of the Convention on Wetlands.
 
Akebakken i Grefsenåsen s. 98
Hoel, Terje. Stå på. Bjørnsen & Schram. 1968 s. 73
 
Grefsenkleiva s. 99
Laila Schou Nilsen trente i Ormebakken: Geiran, Finn: Laila Schou Nilsen. På jakt og vakt 05/2008. Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen
År for nyanlegg i Grefsenkleiva: Arbeiderbladet 22.02. 1969, Snø og ski 1970 s. 58
Barnebakken bygd i 1983: Arbeiderbladet 2.12.1983
Snøproduksjonsanlegg i 1986: Arbeiderbladet 20.3. 1986
 
Trollvann og Trollvannstua s. 103
«Mor Kattisa»: På jakt og vakt 3-2008
Nilsen, Laila Schou:
Lykkelige idrettsår. 1940
Om Laila Schou Nilsen: Geiran, Finn: Laila Schou Nilsen. På jakt og vakt 05/2008. Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen
Om Trollvannsbakken: Geiran, Finn: Trollvannsbakken. På jakt og vakt 1/2008.
Kirkebøen, Stein Erik:
Klart? I farta! Skibakker og skihopping i Maridalen og i verden. Maridalens venners årsskrift 2014
Om Troldvand: Muus, Rudolf: Grefsenaasen i gamle dage. Gamle Kristianiaminder. Aass. 1923. s. 82
Tunell under Trollvann: Tor Arne Johansen: Under byens gater: Oslos vann- og avløpshistsorie. 2001. s. 171
Lekkasje under nordlige del av Trollvann: Alpinanlegg Grefsenkollen og Trollvann. Konsesjonssøknad for vannuttak. Bymiljøetaten, Oslo kommune. 10. august 2023/03.
 
Besøk i Haralds hytte s. 106
Pedersen, Håvard: Intervju med Bjørn Pedersen. Årbok. Groruddalen historielag 2020
 
Sanatoriestiene s. 109
Prestegård, Anne-Berit: 150 år siden Grefsen Vandcuranstalt ble anlagt. På jakt og vakt nr. 4-2008
Sætren, Anne:
Solemskogen. Skoggrenda i storbyen. Solemskogen vel. 2003. http://solemskogen.no/solemskogboka.htm
 
Hoppbakketur i Grefsenåsen s. 114
Kirkebøen, Stein Erik: Klart? I farta! Skibakker og skihopping i Maridalen og i verden. Maridalens venners årsskrift 2014
Gotaas, Thor:
Norske hoppbakker. Gyldendal. 2022.
Arbeidernes landsrenn i Trollvannsbakken: Arbeideridrett. 03.04.1929
 
Linderudkollen s. 123
Olstad, Finn: Norsk idretts historie, bind 1: Forsvar, sport, klassekamp, 1861-1939. 1987
Alliansen Vidar, Rosenhoff og Oslo Ørn: https://www.ostreakerskiklubb.no/linderudkollen
Oslo kommune overtok: Mjaaland, Bjarne: Oslo kommunes skoger 1889-1979. Skogvesenet 1979.
Om kaptein Helgesen og Kapteinsputten: Heide, Eivind: Lillomarka/Nittedalsmarka. 1993. s. 14
Snøen skulle kjøres ut med lastebil: https://www.nrk.no/osloogviken/ny-loype-i-lillomarka-1.361701
 
Mestertyven Ole Høiland s. 126
Om Ole Høiland: https://nbl.snl.no/Ole_Høiland
Oddane, Alf Christian:
Ole Høiland. A.C. Oddane. 2009.
Bull-Gundersen, Anne B:
Ole Høiland. Omnipax. 2009.
Wergelands vise om Ole Høilands flukt: https://dikt.org/Ny_vise
Ole Høilands levnedsløb (vise av Ole Høiland): https://www.nb.no/items/e20a2a2af49260856ad39172a0d8f22d
 
Enkel tur til Isdammen s. 135
Oslo ismagasin på Årvoll -siste naturisfabrikk i Oslo. Olga Høvik intervjuet av Gro Hoddevik. Groruddalen historielag. Årbok 1987.
Mye av det gamle utstyret er bevart: https://www.facebook.com/watch/?v=604023816796697
 
Isdammene rundt Oslo s. 138
https://rundtdrammen.no/da-norge-var-verdens-storste-eksportor-av-naturis/
 
Årvollåsen og Glassberget s. 139
Kulturminneguide for bydel Bjerke. Groruddalen historielag. no. 2014. s. 21
 
Hadelandsveien s. 142
Heide, Eivind: Lillomarka/Nittedalsmarka. 1993.
Om Sinober og de andre plassene: Kirkeby, Birger: Bygdebok for Nittedal og Hakadal. Bind 1. Nittedal kommune. 1965. s. 217-221
Christophersen, H.O.
På gamle veier og nye stier i Oslomarka. Gyldendal. 1972.
Pinslie, Ståle:
En diskusjon om Gamle Hadelandsvei. Maridalens venner 2021
 
Hestejordene s. 151
Lillomarkas venner/Sandås vel: Hestejordene - Kolås. En oase i Groruddalen
http://www.lillomarkasvenner.no/Hestejordene/Rodtvethefte31_skjerm.pdf
 
Kolås s. 156
Bendiksen, Egil. 2021. Undersøkelse av naturverdier på Kolås (Lillomarka, Oslo). NINA Rapport 1819. 
 
Ammerud, Grorud og Romsås s. 159
Danielsen, Arne (red.) T-banen – 50 historier om byens puls. Sporveien Oslo. 2016. s. 71
 
Røverkollen naturreservat s. 166
Om Røverkollen naturreservat: https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00001017
Lindholm, Magne: Verneformer. I Lindholm, Magne (red.):
Leve Lillomarka. Lillomarkas venner 2019 s. 122
 
Røverhulene s. 168
Kvist, Martin: 7 morsomme turer med barn rundt Oslo
https://fantastiskemarka.no/2023/08/06/7-morsomme-turer-med-barn-rundt-oslo/
 
Blomstertur til Svartberget s. 170
Catrine Curle: Naturkart for Røverkollen. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 2010
https://naturvernforbundet.no/content/uploads/2023/07/Naturkart-for-Roverkollen.pdf
 
Steinhoggerne s. 172
Arnesen, Finn: Steinindustrien i Groruddalen. Årbok. Groruddalen historielag 2002
Sirevåg, Trond:
Romsås før OBOS-byen. Oslo kommune. 1974.
Om løvene foran Stortinget: https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/stortingsbygningen/om-stortingsbygningen/stortingslovene/
 
Borrebæk og Jægersly s. 174
Borrebæk, Jan: «Jægersly» eller Borrebækhytta. Årbok. Groruddalen historielag 2002
 
Slattumsrøa naturreservat s. 180
Om Slattumsrøa naturreservat: https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002661
Lindholm, Magne: Verneformer. I Lindholm, Magne (red.):
Leve Lillomarka. Lillomarkas venner 2019
 
Breisjøen og flytegro s. 182
Roman Gramsz, Katarzyna Bociag, Bjørn Smevold:
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Norsk naturarv 2024 https://issuu.com/brataas/docs/luronium2024-breisjoen-ebok
 
Alnavassdraget s. 185
Tor Arne Johansen: Under byens gater: Oslos vann- og avløpshistorie. 2001
Håvard Pedersen: Hytteliv ved Alunsjøen.
Årbok. Groruddalens historielag 2000 s. 83
Hummelvoll, Tron: Demningen og Steinbruvannet.
Årbok. Groruddalen historielag 2014
Navnet Alunsjøen:
Heide, Eivind: Lillomarka/Nittedalsmarka. 1993. s 15
 
Gruvetur rundt Alunsjøen s. 188
Hummelvoll, Tron: Kobberverket som gjenoppsto som herregård. Årbok. Grorud historielag 2015.
Thuesen: Bergverksdrift i Oslo-området.
Volund, årbok for Norsk Teknisk museum 1988
 
Huken s. 193
Hansen, Frode O.: Huken - fra pukk og asfaltverk til friluftsområde. I Lindholm, Magne (red.): Leve Lillomarka. Lillomarkas venner 2019
Blindheim, T. og Thylén, A. 2022.
Huken pukkverk, fremmede arter og fugl. Biofokus rapport 2022-101. Stiftelsen Biofokus. Oslo.
 
Grenda rundt Sørskogen s. 198
Om Sinober og de andre plassene: Kirkeby, Birger: Bygdebok for Nittedal og Hakadal. Bind 1. Nittedal kommune. 1965. s. 217-221
Om Oslo kommunes kjøp: Haakenstad, Helge: Lillomarka - Liten og variert - vakker og verdifull. 2016. s. 228
Gabrielsen, E.:
Oslo gullsmedarbeiderforening gjennem 50 år : 1883-1933. 1933. s. 148
Mjaaland, Bjarne:
Oslo kommunes skoger 1889-1979. Skogvesenet 1979.
 
Fire veier til Brennberget s. 203
Evensen, Kjell: Langs gamle stier. Grorud – Lillomarka – Nittedal . Sagtomta forlag. 2020. 
 
Foreningshyttene s. 207
Kirkebøen, Stein Erik: Hytteliv. Maridalens venners årsskrift 2020
Njaal IF 1913-2.mai-1963
Kampianerne 1919 - 5. februar - 1979. Speidergruppa. 1979.
Geiran, Finn (red.):
Nord i Aker gjennom 1000 år. Historielaget Grefsen-Kjelsås- Nydalen 2004. s. 249
 
Oldtidsveien over Gjelleråsen s. 218
Tangerud, Jan Arne: Oldtidsveien over Gjelleråsen. En rusletur langs en eldgammel veitrasé. Årbok. Groruddalens historielag1996
Tangerud, Jan Arne: Milorg på Stovner – tropp 13131/200.
Årbok. Groruddalen historielag 1987.
Pedersen, Lorentz U: Skansene på Ellingsrud og kong Karl XII,1716.
Årbok. Groruddalen historielag 1989/90
 
Tur gjennom Kruttverket 230
Andersson, Jan A et.al.: Historien om Nitedals Krudtværk. Nitedals Krudtværks venner 2019 (Nittedal historielags skriftserie nr 12).
 
Slåttemyra 238
https://www.maridalensvenner.no/slaattemyra.25743.no.html
Moland, Tallak: Historien om Nordmarka gjennom de siste 200 år. 2006
 
Lillomarka naturreservat s. 250
Om Lillomarka naturreservat: https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003153
Lindholm, Magne: Verneformer. Lindholm, Magne (red.):
Leve Lillomarka. Lillomarkas venner 2019 s. 122
Løset, G. et al: Lillomarka.
Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i Oslomarka. Sweco rapport 16.01.2012 Fylkesmannen i Oslo og Akershus s. 221
 
Lillomarka om vinteren s. 263
Lillomarka arena ferdig i 2020: Groruddalen 22.12.2020 
 
Hvis du vil til boka Veiviser for Lillomarka må du klikke her.
Kilder-Veiveiser for Lillomarka