«Slik bygger vi Oslo» om alpinanlegget i Grefsenåsen

Magne Lindholms hjemmeside

    Stacks Image 17

«Slik bygger vi Oslo» om alpinanlegget i Grefsenåsen, 24-02-2021


Til fyldig gjennomgang av det fulle reguleringsforslaget som ble lagt ut i juli 2021. (Skrevet september 2021.)
NB. Lenkene til denne undersøkelsen er døde. Mye av dette materialet er derfor utilgjengelig.


Bymiljøetaten har lagt ut en temaside om utbyggingen av alpinanlegget i Grefsenkleiva og Trollvannskleiva/Oslo Skisenter på sine nettsider. 24. februar sendte de også ut en epost til en rekke brukere, velforeninger, idrettslag, grupper som leier ut skiutstyr osv. for å gjøre oppmerksom på temasiden. Også verneinteressene fikk eposten. Her er siden:
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/alpinanlegget-i-grefsen-og-trollvannskleiva/

Utspillet er en del av kommunens informasjonsstrategi, som skal føre til økt brukermedvirkning. Det kalles
Slik bygger vi Oslo. Her ligger det presentasjoner av prosjekter som Hovinbyen, sykkelstrategien osv. «Slik bygger vi Oslo» er selvfølgelig en PR-kampanje, men prosjektet som helhet inneholder mye god informasjon.

Det spesielle med presentasjonen av alpinanlegget i Grefsenåsen er at den inneholder
en lenke der brukere av området kan komme med innspill.

Jeg kontaktet Lise Jørstad i Bymiljøetaten og Sanna Maria Härma i Multiconsult, og hadde en hyggelig samtale med begge. Begge forklarte at temasiden var spesielt rettet mot barn og unge. De ville gjerne vite hva de bruker området til, og hva de ønsker seg. Dette er altså ikke en ny høringsrunde for reguleringssaken. Det er som kjent to formelle høringsrundene i saken. Den første var ved oppstart, og ble avsluttet i 2019.
Les en kommentar om skjebnen til høringsuttalelsene her. Den neste runden kommer når hele reguleringsplanen blir presentert, tidligst i april 2021.

Jeg vil anbefale alle å komme med innspill i denne runden før fristen 17. mars.
Også de som ikke står slalåm kan komme med innspill.

NB De fleste lenkene som ligger lenger nede i dette innlegget er døde. Det kommer av at kommunen tok ned den siden hvor det nye materialet lå, etter at fristen for innspill gikk ut. (Rettelse i april 2021)

Skjev informasjon

Når det gjelder alpinanlegget i Grefsenkleiva er informasjonen ganske skjev, siden ingen av de sentrale konfliktområdene er presentert. Det står ikke noe om konflikten med heisen gjennom eventyrskogen, arealbruken på toppen, konsekvensen av en ny nedfart og den farlige kryssingen av turveien fra Akebakkeskogen.

Det man spør om er ikke kontroversielt i det hele tatt: Ingen er motstandere av at barn og unge skal stå slalåm i Grefsenkleiva og Trollvannskleiva i framtida. Også vi som er kritiske til utbyggingsplanene ønsker en oppgradering innenfor anleggets nåværende rammer. I praksis vil brukermedvirkningen fungere som fisking etter støtte til utbyggingen, siden det er rettet direkte til alpinistene.

Ny informasjon

Samtidig byr temasiden på en god del oppdatert informasjon, i tillegg til å presentere en del plansjer med uklar status. Dette kommer du fram til hvis du går ned på sida og klikker på lenka med navnet Her finner du detaljert kart og flere illustrasjoner. Den fører deg inn på en side Multiconsult har opprettet, med kart og animasjoner av dagens situasjon og utbyggingsplanene. Det er verd å merke seg at dette materialet ikke er konsistent. Her er det samlet litt gammelt og litt nytt, så de ulike plansjene stemmer ikke over ens.

Revidert reguleringsplan

Forslaget til ny reguleringsplan er revidert, og er nå datert 18.12.2020. Det kan lastes ned her. Dette er dagen etter at det ble arrangert en befaring i anlegget, med idrettsbyråd Omar Samy Gamal fra SV. Her har det skjedd en del endringer i forhold til det planutkastet jeg har kommentert i min fyldige gjennomgang som du finner her. Jeg vil anbefale alle som diskuterer saken å ta utgangspunkt i planutkastet datert 18.12.2020, siden det er det nyeste som foreligger.

Det positive er at området som er regulert til skianlegg er redusert, både på toppen og i den bratte lia nord for Trollvannskleiva. Protestene har hjulpet. Men fortsatt er arealet regulert til skianlegg for stort, både på toppen og i Trollvannskleiva (den bratte lia mot vannet).

Det negative at de to største konfliktene ikke er justert:
a) heisen i Grefsenkleiva går like langt inn in eventyrskogen som før. (Traseen er ikke nøyaktig tegnet).
b) det er ingen bro over den nye nedfarten til bunnen av Grefsenkleiva, så kryssingen blir like farlig.

Det er viktig å ha klart for seg at det er den endelige reguleringsplanen som teller, selv om det presenteres planer som er litt mindre omfattende. Det er reguleringsplanen som setter grensene for hvor alvorlige inngrepene blir i Grefsenåsen.

Illustrasjonsplanene

Disse er stort sett uendret, med de gamle tallene over areal og masseforflytning. Vær oppmerksom på at det er mulig å laste ned to versjoner av planene. Klikker du på bildet av planen får du et detaljert dokument på flere sider. Dette er det beste for de som vil studere detaljer. Klikker du på lenka under bildet får du en mindre versjon, uten tegnforklaringer. Jeg anbefaler alle å laste ned den store versjonen og ta vare på den. Illustrasjonsplanene er det nærmeste vi kommer et detaljert kart over planene slik de er i dag.

I tillegg til dette presenteres det en rekke datagenererte bilder og plansjer over nåværende situasjon og planene slik de antakelig er i Bymiljøetaten. De er nokså forvirrende. Det som kalles «planene» er mindre omfattende enn reguleringsplanen. Men omfanget av planene er ikke presentert på noe detaljert kart, og stemmer heller ikke over ens med illustrasjonsplanene. Vi får derfor ingen god oversikt over i hvordan planene er pr. i dag. Dette ble bekreftet av Bymiljøetaten. Informasjonssida er ikke noe høringsutspill, og skal bare gi et generelt inntrykk.

Konsekvensutredningen og Naturvernforbundets reviderte forslag

Etter befaringa 17.12. 2020 ba Bymiljøetaten Naturvernforbundet om å sende inn et revidert forslag til sin alternative heistrase i Grefsenkleiva. Grunnen var at det ble en lang, konkret diskusjon om heisløsningen på toppen av åsen. Det førte til at det ble nødvendig å presisere en rekke detaljer. Det reviderte forslaget ble sendt inn 11.01. 2021 og har dokumentnummer 128 i Saksinnsyn. Hele innspillet ligger her.

Det er ingen spor av det reviderte innspillet i den nye presentasjonen på kommunens nettside, selv om Naturvernforbundets forslag skulle danne grunnlaget for reguleringsforslagets alternativ 2. Multiconsult kunne bekrefte at de ikke hadde fått i oppdrag å revidere konsekvensutredningen. Det ser ut til at både utredningen av alternativ 2 og konsekvensutredningen bygger på et foreldet grunnlag. I den konsekvensutredningen som ligger ute er alternativ 2 forvrengt til det absurde, med enorme fyllinger i terrenget.
Se avsnittet «Manglende utredning av alternativer» i gjennomgangen av saken.

Videre saksgang

Det har vært lite nytt materiale tilgjengelig på kommunens side for saksinnsyn. Grunnen er at Bymiljøetaten ikke ønsker å legge ut detaljerte oversikter over alle justeringer i planene underveis.

Reguleringsplanen skal oversendes til Plan- og Bygningsetaten i løpet av april, og deretter vil den bli oversendt til politisk behandling hos byråden. Byråden skal så avgjøre om de vil fremme planen som et forslag, eller om han vil ha justeringer.

Når planen oversendes til Plan- og Bygningsetaten vil den antakelig bli tilgjengelig gjennom saksinnsyn. Det blir en høringsrunde når planen fremmes.
«Slik bygger vi Oslo» om alpinanlegget i Grefsenåsen